งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้(การศึกษาเรียนรู้แบบโครงงานศึกษา): Center of Project Study,
โรงเรียนบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, www.project.banbkschoolcm.ac.th