งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้(การศึกษาเรียนรู้แบบโครงงานศึกษา): Center of Project Study,
โรงเรียนบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, www.project.banbkschoolcm.ac.th
นายคมกฤช ขุมทรัพย์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป - งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
นายเพ็ญศรี ปัญญาศรี หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ - งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
นางอำไพ หน่อเรือง
หัวหน้างานโครงการโรงเรียนคุณธรรมฯ
งานกระบวนการโครงงาน
นายกรกต ไพรบูลย์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน - งานวิทยากรการพัฒนากระบวนการ PBL