งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้(การศึกษาเรียนรู้แบบโครงงานศึกษา): Center of Project Study,
โรงเรียนบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, www.project.banbkschoolcm.ac.th
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ลูกเสือต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)